Main menu

header

581 19 1de Dana Purgaru

Tinerii din România pot beneficia de la stat, gratuit, de un teren pentru a-și construi casă. Legea nu este una nouă, însă puține persoane o cunosc, în unele cazuri existând chiar situația în care nici autoritățile locale nu știu că ea există.

Până la 300 mp în municipii și până la 1.000 mp în comune

Actul normativ în baza căreia statul oferă tinerilor un teren pentru ca aceștia să-și întemeieze o locuință este Legea 15/2003. Aceasta a fost votată de Parlament și a intrat în vigoare încă din 22 decembrie 2013, fiind publicată în Monitorul Oficial al României nr. 809 din 19 decembrie 2013. Legea prevede atribuirea gratuită a unei suprafețe de teren cuprinse între 250 mp și 1.000 mp în comune și în satele aparținătoare unităţilor administrativ-teritoriale pe care îşi pot construi o locuință proprietate personală. „Suprafețele de teren care pot fi atribuite tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit prevederilor art. 1, vor fi cuprinse între 150 mp şi 300 mp în municipii și sectoarele municipiului București, între 250 mp şi 400 mp în orașe și între 250 mp și 1.000 mp în comune și satele aparținătoare unităților administrativ-teritoriale”, se arată în actul normativ.

De această facilitate beneficiază, o singură dată, tinerii care au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani. De asemenea, la data depunerii cererii, precum şi la data rezolvării acesteia, ei nu trebuie să fi avut sau să fi deţinut în proprietate o locuinţă ori un teren destinat construirii unei locuinţe proprietate personală atât în localitatea în care se solicită atribuirea în folosinţă a unui teren, cât şi în alte localităţi.

Documentele se depun la consiliile locale

Cererea pentru atribuirea terenului se depune la sediul Consiliului Local al unității administrativ-teritoriale în care solicitantul își are domiciliul.

Este nevoie de alcătuirea unui dosar care să cuprindă următoarele documente: copie de pe certificatul de naștere; copie de pe actul de identitate; declarația solicitantului, pe propria răspundere, că nu deține sau că nu a deținut în proprietate o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe; declarația părinților solicitantului, pe propria răspundere, că nu dețin sau că nu au deținut în proprietate, în ultimii 10 ani, un teren în suprafață mai mare de 500 mp în mediul urban și de 5.000 mp în mediul rural, indiferent de localitatea în care este situat terenul.

Este foarte important de știut că nedeclararea de către solicitant că deține sau a deținut în proprietate o locuință ori un teren pe care se poate construi o locuință constituie infracțiunea de fals în declarații și se pedepsește potrivit prevederilor Codului Penal.

Autoritățile pot solicita documente suplimentare

Dosarul cuprinzând cererea de atribuire a terenului și actele se analizează de Consiliul Local, care se pronunță asupra acesteia prin hotărâre.

Consiliile locale pot stabili criterii suplimentare față de cele prevăzute mai sus în vederea atribuirii terenurilor disponibile. Spre exemplu, unele primării pot cere solicitanților acte de studii, certificat de atestare fiscală, adeverință de la locul de muncă sau certificatul de încadrare în grad și tip de handicap dacă este cazul, certificate de căsătorie și altele, toate acestea fiind stipulate prin hotărâre la nivelul fiecărei autorități publice locale.

Beneficiarii trebuie să înceapă construcția în termen de un an

581 19 2În cazul în care Consiliul Local decide aprobarea cererii, punerea în aplicare a hotărârii Consiliului Local de atribuire în folosință gratuită a terenului pentru construirea unei locuințe se face de către primar, în termen de 15 zile de la data aprobării de către Consiliul Local, pe bază de proces-verbal. Ulterior, beneficiarul terenului pentru construirea unei locuințe proprietate personală este obligat să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la data atribuirii terenului și să o realizeze cu respectarea tuturor prevederilor legale în domeniul executării lucrărilor de construcții.

E bine de știut că în cazul nerespectării condițiilor impuse de lege, beneficiarului i se poate retrage, prin hotărâre a Consiliului Local, dreptul de folosință gratuită asupra terenului atribuit.

După finalizarea construirii locuinței, Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv.

„Prețul de vânzare se stabilește prin expertiza tehnică întocmită de un expert evaluator autorizat și aprobată de Consiliul Local”, se precizează în Legea nr. 15/2003.

Atenție! Există localități din țară în care autoritățile locale nu cunosc prevederile acestei legi și nu au efectuat inventarierea terenurilor ce s-ar putea acorda astfel. De aceea, este nevoie să se insiste cu depunerea documentelor și cu solicitarea de răspunsuri oficiale în termenul de 30 de zile prevăzut de lege. În caz contrar, se pot face sesizări la Prefectură și se poate merge în instanță.

Reglementările în vigoare mai stabilesc că tinerii beneficiari ai acestei legi pot accesa credite în condițiile Legii locuinței nr. 114/1996 pentru a-și putea construi case proprietate personală pe terenul atribuit

În unele județe, există situații în care tinerii pot primi, în baza acestei legi, terenuri în concesiune, autoritățile locale neavând altfel de spații disponibile, iar pentru aceasta trebuie să plătească o sumă modică pe an pe metru pătrat