Main menu

header

577 19 1de Dana Purgaru

Mult aclamatul program „Casa Verde”, la care s-au înghesuit anii trecuţi mii de români, va fi reluat în acest an, potrivit unor surse din Ministerul Mediului. Persoanele fizice ale căror dosare sunt acceptate primesc sume nerambursabile de până la 6.000 de lei dacă îşi instalează panouri solare sau centrale pe peleţi, şi de până la 8.000 de lei dacă îşi instalează pompe de căldură.

Solicitanţii nu au voie să aibă datorii la stat

Programul „Casa Verde” se adresează oricăror persoane fizice care îndeplinesc anumite condiţii. Acestea sunt: solicitantul este persoana fizică ce îşi are domiciliul pe teritoriul României; este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementează proiectul; imobilul nu face obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publică; solicitantul nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetele locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare; în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului solicitantul nu a încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.

Suma maximă care se acordă pentru fiecare tip de proiect este de până la 6.000 de lei pentru instalaţii de panouri solare; până la 8.000 de lei pentru instalaţii de pompe de căldură; până la 6.000 de lei pentru instalaţii de producerea energiei termice cu cazane pe bază de peleţi, brichete, tocătură lemnoasă, precum şi orice fel de resturi şi deşeuri vegetale, agricole, forestiere, silvice, potrivit „Ordinului pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, Nr. 310/05.05.2011.

E bine de ştiut că în cazul cumulării în cadrul aceluiaşi proiect a două tipuri de instalaţii, cuantumul finanţării solicitate nu poate depăşi valoarea cea mai mare acordată unui tip de proiect din cele două cumulate în cadrul programului.

Actele se depun la Agenţia Judeţeană pentru Protecţia Mediului

577 19 2Pentru anul 2016, Fondul de Mediu a acordat suma de 150 de milioane de lei, faţă de 100 de milioane pentru 2011. Documentele necesare pentru obţinerea finanţării sunt: cerere de finanţare nerambursabilă completată prin tehnoredactare computerizată şi semnată de solicitant, în original; declaraţie pe propria răspundere completată şi semnată de solicitant, în original; copie de pe actul de identitate al solicitantului; adeverinţă privind existenţa contului bancar al solicitantului finanţării, emisă de o bancă comercială, în original; extras de carte funciară care să ateste dreptul de proprietate/coproprietate al solicitantului asupra imobilului pe/în care se va realiza proiectul, în original, sau autorizaţie de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobilele aflate în construcţie, valabil la data depunerii; copia cărții funciare și extras de carte funciară individuală pentru proprietăți comune, pot fi maximum două unități individuale trecute pe aceeași carte funciară, care, adunate, trebuie să fie egale cu 1 (un) întreg; autorizație de construire emisă solicitantului, în copie legalizată pentru imobile aflate în construcție, valabilă la data depunerii, inclusiv ordinul de începere a lucrărilor emise în conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare; adeverință privind existența contului bancar al solicitantului finanțării emisă de o bancă comercială sau extras de cont; certificat de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul local, în original, valabil la data depunerii dosarului de finanţare, eliberat de organele competente de pe raza cărora îşi are domiciliul solicitantul; un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi sesiunea de depunere.

Solicitantul poate depune dosarul de finanţare începând cu prima zi de deschidere a sesiunii de depunere. Dosarul de finanţare conţinând toate documentele obligatorii va fi depus personal de solicitant la sediul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului pe raza căreia îşi are domiciliul.

Contractele se semnează în 60 de zile de la obţinerea aprobării

Pentru a beneficia de sumele oferite de stat în programul „Casa Verde”, solicitanţii au termen 60 de zile de la obţinerea aprobării pentru semnarea contractului. Apoi, în termen de un an trebuie să instaleze sistemele pe cheltuiala proprie, urmând ca după finalizarea lucrărilor să solicite Agenţiei Fondului de Mediu decontarea cheltuielilor eligibile, stabilite prin contract.

Pentru decontare trebuie depuse următoarele documente: cererea de tragere completată integral prin tehnoredactare computerizată şi semnată de beneficiar; contractul de execuţie, în copie legalizată; factura fiscală/facturile fiscale, în copie (se va/se vor prezenta şi în original, în vederea certificării conformităţii de personalul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului responsabil cu derularea programului); documente bancare privind achitarea facturilor fiscale prezentate (extrase de cont cu viza instituţiei financiar bancare, însoţite de OP-uri) şi/ sau chitanţa; proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în original; certificatul de garanție emis de producător pentru instalație, în copie; un plic pe care se vor completa numele şi adresa completă a solicitantului, titlul programului: „Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire”, precum şi numărul şi data contractului de finanţare nerambursabilă în baza căruia se solicită decontarea.

ATENŢIE. În suma maximă care se acordă pentru fiecare tip de proiect sunt incluse şi TVA, şi lucrările de instalare ale sistemului.

Deschiderea sesiunii de depunere va fi publicată pe site-ul www.afm.ro sau pe www.mmediu.ro

Se estimează că peste 50.000 de gospodării vor beneficia, prin acest program, de grade diferite de independenţă energetică

Statul acordă sume nerambursabile pentru instalarea de panouri solare, centrale pe peleţi sau pompe de căldură