Main menu

header

573 19 1de Dana Purgaru

Vă număraţi printre cei aproximativ 1 milion de români care au achitat taxa de primă înmatriculare, sub diverse forme, din 2007 încoace? Dacă da, puteţi cere înapoi banii achitaţi urmând o procedură administrativă ce a fost publicată, recent, în Monitorul Oficial.

Procedura evită acţiunile în instanţă

Persoanele care au plătit taxa de primă înmatriculare nu mai trebuie să dea statul în judecată pentru a recupera sumele achitate în acest scop, deoarece toate variantele acestui bir au fost declarate ilegale de autorităţile europene. Astfel, pentru a uşura restituirea banilor, statul român a decis ca procedura să fie una administrativă, evitând acţiunile în instanţă. Acesta prevede restituirea banilor în următoarele cazuri:

a) sume reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule (în vigoare până la data de 1 iulie 2008), taxa pe poluare pentru autovehicule (prevăzută de OUG nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobată prin Legea nr. 140/2011), sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule (taxa prevăzută de Legea nr. 9/2012), actualizate cu indicele preţurilor de consum, precum şi dobânzile calculate până la data plăţii integrale;

b) diferenţele de timbru de mediu pentru autovehicule rezultate în urma contestării acestuia;

c) valoarea reziduală a timbrului de mediu pentru autovehicule.

Cererea se face la organul fiscal

573 19 2Toţi cei care vor să recupereze sumele achitate ca taxă auto trebuie să depună o cerere la organul fiscal de care aparţin. La aceasta trebuie să mai anexeze următoarele documente:

a) actul de identitate al persoanei fizice/al reprezentantului persoanei juridice, împreună cu împuternicirea dată acestuia, în copie;

b) documentul care atestă plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;

c) copia cărţii de identitate a vehiculului şi a certificatului de înmatriculare, cu prezentarea în original a acestora. Aceste documente pot fi trimise şi prin Poştă, într-o scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.

Termenul de soluţionare este de 45 de zile

În baza cererii depuse de contribuabil, organul fiscal verifică în baza de date centralizată dacă pentru autovehiculul indicat în cerere a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire. După această verificare, în situaţia în care se constată că nu a fost restituită/compensată suma solicitată la restituire de contribuabil, aceasta se determină de organul fiscal competent şi se restituie şi/sau se compensează ulterior. De asemenea, vor fi plătite şi dobânzi.

Însă în cazul în care contribuabilul înregistrează obligaţii fiscale restante, sumele se restituie numai după plata lor.

Cererea de restituire trebuie să fie depusă în cadrul termenului legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, respectiv în termen de cinci ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a luat naştere dreptul la restituire. Data la care a luat naştere dreptul la restituire este data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 40/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, adică 31.08.2015.

Termenul de soluţionare a cererilor de restituire a sumelor cuvenite contribuabililor, potrivit dispoziţiilor legale, este de 45 de zile de la data înregistrării cererii de restituire la organul fiscal competent.

Dacă organul fiscal competent consideră că mai are nevoie de anumite documente relevante soluţionării cererii, solicită contribuabilului, în scris, prezentarea acestora, iar termenul de 45 de zile prevăzut pentru soluţionarea cererilor de restituire se prelungeşte cu perioada cuprinsă între data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informaţii suplimentare relevante soluţionării acesteia şi data înregistrării primirii acestor informaţii la organul fiscal competent.

Fiecare tranşă reprezintă o cotă-parte de 20% din taxă

După stabilirea sumei ce trebuie restituite se va întocmi un grafic al celor cinci tranşe anuale, astfel:

a) pentru prima tranşă anuală, perioada de restituire este luna următoare datei emiterii deciziei de soluţionare a cererii privind restituirea sumelor;

b) pentru următoarele tranşe anuale, perioada de restituire este:

- pentru cererile de restituire depuse în primul semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna aprilie a fiecăruia dintre următorii patru ani;

- pentru cererile de restituire depuse în cel de-al doilea semestru al fiecărui an, perioada de restituire a tranşei este luna noiembrie a fiecăruia dintre următorii patru ani.

Fiecare tranşă reprezintă o cotă-parte de 20% din taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule.

Atenţie! Restituirea se face eşalonat, pe parcursul a cinci ani.

Statul a încasat din 2007 încoace circa 3 miliarde de lei din taxa auto

Condiţii pentru respingerea cererii de restituire

Cererea de restituire se respinge în următoarele situaţii:

a) în cazul în care contribuabilul care solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, a taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, după caz, nu deţine documentul care atestă plata, în copie sau în original, iar plata nu poate fi identificată;

b) în situaţia în care contribuabilul nu anexează la cererea de restituire documentele prevăzute anterior ori nu transmite informaţiile şi documentele solicitate de organul fiscal, în termen de cel mult 60 de zile de la solicitare;

c) în situaţia în care contribuabilul nu indică în cererea de restituire contul bancar în care urmează să fie restituită suma cuvenită.

În cazul sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive, tranşa anuală cuprinde şi cota-parte de 20% din cheltuielile băneşti stabilite de instanţele de judecată