Main menu

header

563 23 1de Dana Purgaru

Aveţi în proprietate o locuinţă pentru care plătiţi anual dări la stat? Până la 31 martie anul acesta trebuie să depuneţi la Administraţia Financiară de care aparţineţi o declaraţie de impunere pentru calculul impozitului. Obligativitatea este stipulată de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, act normativ care aprobă modelul formularului ce trebuie completat şi depus în 2016 de persoanele fizice care deţin o clădire, indiferent de destinaţia acesteia: rezidenţială (pentru locuit), nerezidenţială (activităţi economice) sau mixtă (atât pentru locuit, cât şi pentru desfăşurarea unei activităţi economice).

O nouă declaraţie pentru mai mult de trei coproprietari

Pe formularul tipizat, trebuie selectat mai întâi tipul de clădire pentru care se datorează impozit la bugetul de stat, bifând una dintre următoarele trei variante: clădire rezidenţială, nerezidenţială sau cu destinaţie mixtă. Practic, persoanele fizice îşi vor asuma prin această alegere desfăşurarea sau nu a unei activităţi economice în respectiva locuinţă.

În prima secţiune a declaraţiei, se completează datele de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, număr de telefon, adresa de poştă electronică sau adresa de corespondenţă, dacă aceasta diferă. Modelul formularului este prevăzut pentru maximum trei coproprietari ai unei locuinţe. Dacă numărul acestora este mai mare, se va completa o nouă declaraţie. Dacă este cazul, se va completa, în secţiunea III a formularului, adresa de rezidenţă într-un alt stat decât România.

Destinaţie rezidenţială, nerezidenţială şi mixtă

În continuare, trebuie să furnizaţi datele clădirii necesare stabilirii impozitului aferent. Astfel, pentru clădirile rezidenţiale, adică cele cu destinaţie de locuinţă, se vor completa, într-un tabel, date referitoare la condiţiile de dotare cu instalaţii de apă, canalizare şi electrice, atât pentru clădiri, cât şi pentru construcţii anexe sau construcţii la subsol, demisol sau mansardă, după caz. Mai departe, se specifică suprafaţa utilă, în metri pătraţi, precum şi suprafaţa construită desfăşurată a respectivei clădiri (tot în metri pătraţi). Pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice, se vor completa următoarele date: adresa completă a clădirii, anul construirii, suprafaţa utilă a clădirii, precum şi suprafaţa construită desfăşurată (în metri pătraţi), valoarea clădirii (rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă), valoarea finală, în lei, a lucrărilor de construcţii (pentru clădirile nou construite, în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă) sau valoarea, în lei, din actul de proprietate (în cazul clădirilor dobândite în ultimii cinci ani anteriori anului de referinţă).

Este important de ştiut că proprietarii care nu deţin informaţiile necesare completării câmpurilor destinate clădirii nerezidenţiale, trebuie să completeze informaţiile menţionate în secţiunea aferentă clădirilor rezidenţiale şi să menţioneze, în scris, faptul că utilizează clădirea în scop nerezidenţial (activitate economică). Dacă o clădire este utilizată în scop mixt (rezidenţial şi nerezidenţial), iar suprafeţele pot fi delimitate, se vor completa atât punctul destinat clădirilor rezidenţiale, cât şi cel rezervat clădirilor nerezidenţiale.

Potrivit Codului fiscal, atunci când se cunosc suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial, impozitul se calculează prin însumarea impozitului aferent suprafeţei folosite în scop rezidenţial, calculat potrivit art. 457 din Codul fiscal, cu impozitul aferent suprafeţei folosite în scop nerezidenţial, calculat potrivit art. 458 din Codul fiscal.

În cazul în care clădirea este utilizată în scop mixt (rezidenţial şi nerezidenţial), iar suprafeţele nu pot fi delimitate, atunci se bifează situaţia existentă după cum urmează: a) La adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic, dar nu se desfăşoară nicio activitate economică - se completează punctul destinat clădirilor rezidenţiale şi se consemnează acest fapt în scris, pe propria răspundere, într-un chenar special prevăzut în cuprinsul formularului (o persoană fizică ce are sediul social acasă, dar nu desfăşoară niciun fel de activitate economică, va plăti impozitul stabilit pentru clădiri rezidenţiale - cote cuprinse între 0,08% şi 0,2%); b) Dacă la adresa poştală a clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal al unui operator economic care desfăşoară activitate economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt în sarcina operatorului economic, contribuabilul va completa câmpul rezervat clădirilor nerezidenţiale (cote cuprinse între 0,2% şi 1,3%, în funcţie de deciziile consiliului local).

În finalul formularului, trebuie să declaraţi, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele înscrise, precum şi orice alte documente anexate, sunt conforme cu realitatea. De asemenea, contribuabilul (sau împuternicitul acestuia) va trece datele din actul de identitate şi va semna.

Ce amendă riscaţi pentru nedepunerea formularului

În cazul în care nu se respectă termenul prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei, deveniţi pasibili de amenzi importante, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală. Potrivit Noului Cod de procedură fiscală, în vigoare de la data 1 ianuarie 2016, persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au avut în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă, şi care nu vor depune declaraţia pentru stabilirea impozitului pe clădiri până cel mai târziu la 31 martie, vor primi amenzi cuprinse între 500 şi 1.000 de lei. Acelaşi cuantum al amenzii este prevăzut şi pentru celelalte persoane juridice, cu excepţia celor încadrate în categoria contribuabililor mari şi mijlocii. Pentru aceste două categorii, amenda prevăzută de Codul de procedură fiscală porneşte de la 1.000 de lei şi poate ajunge până la valoarea de 5.000 de lei.

Formularul tipizat identificat cu elementele „Model 2016“, grupa de litere „ITL“ (însemnând Impozite şi Taxe Locale) şi cifrele „001“, poate fi consultat la adresa www.fiscalitatea.ro/ dbimg/files/ordin MFP_MDARP221 22015.pdf

Persoanele juridice trebuie să completeze formularul identificat cu cifrele „002“, grupa de litere „ITL“ (Impozite şi Taxe Locale)

Proprietarul persoană fizică a unei locuinţe poate fi reprezentat în relaţia cu direcţiile de taxe şi impozite locale de un împuternicit

Până la 31 martie proprietarii de clădiri trebuie să depună la fisc o declaraţie de impunere pentru calculul impozitului

Reducere pentru plata impozitului până la 31 martie

Impozitul pe clădiri, indiferent de calitatea persoanei care deţine imobilul (persoană fizică sau juridică), se plăteşte anual, în două tranşe egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv. Conform normelor legale, pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. În cazul în care impozitul pe clădiri datorat unui buget local de un contribuabil nu depăşeşte suma de 50 de lei, acesta va fi plătit, integral, până la primul termen de plată, adică 31 martie, inclusiv.