Main menu

header

de Cătălina Tăgârţă

Până să ajungă la familia adoptivă, copiii sunt daţi în grija unor asistenţi maternali. Aceştia sunt persoane fizice atestate, care asigură la domiciliul lor creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor care le sunt încredinţaţi, daţi în plasament. Însă nu oricine poate deveni asistent maternal. Respectivele persoane trebuie să îndeplinească anumite condiţii.

Urmează cursuri de formare profesională
Iată câteva dintre condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asistentul maternal: să aibă capacitate deplină de exerciţiu, un comportament adecvat în societate, să nu sufere de boli cronice transmisibile şi să corespundă din punct de vedere psihologic. De asemenea, trebuie să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igiena, educaţia şi odihna membrilor familiei, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament. În plus, asistenţii trebuie să urmeze cursuri de formare profesională pentru a putea profesa.

Pot avea grijă de mai mulţi micuţi
Iată care sunt paşii pe care trebuie să-i urmeze cei care doresc să devină asistenţi maternali. „În primul rând trebuie să adreseze o cerere de evaluare a capacităţii lor serviciului public specializat pentru protecţia copilului din judeţul, respectiv sectorul municipiului Bucureşti pe teritoriul căruia îşi au domiciliul sau unui organism privat autorizat să desfăşoare activităţi de protecţie a copilului. În cerere trebuie menţionat numărul de copii pentru care solicitantul consideră că poate asigura simultan condiţii optime de îngrijire, grupa de vârstă şi sexul acestora, eventual disponibilitatea de a îngriji copii cu dizabilităţi, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA”, ne-au explicat reprezentanţii DGASPC sector 6, potrivit cărora cererea va fi evaluată de serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau de organismul privat autorizat în termen de 90 de zile de la data înregistrării. La fel ca în cazul adopţiei, evaluarea cuprinde: interviuri luate de un asistent social şi de un psiholog atât solicitantului, cât şi persoanelor cu care acesta locuieşte, pentru a le determina profilul psihologic şi motivaţia de a deveni asistent maternal profesionist. Urmează vizite la domiciliul solicitantului, recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor, rudelor solicitantului, precum şi ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social.

Atestatul poate fi retras dacă nu se respectă condiţiile
Pe perioada evaluării solicitantului, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau organismul privat autorizat este obligat să organizeze pentru acesta cursuri de formare profesională ca asistent maternal profesionist, care sunt gratuite, iar la final, solicitantul adresează comisiei pentru protecţia copilului de la domiciliul său o cerere de eliberare a atestatului de asistent maternal profesionist. În cazul în care obţine atestatul, în acesta se vor menţiona: datele de identitate ale titularului, durata de valabilitate a atestatului - care este în general de trei ani (perioadă după care asistentul maternal profesionist este reevaluat, fiind reluată procedura atestării ca asistent maternal profesionist), numărul maxim de copii care pot fi primiţi simultan, grupa de vârstă şi sexul acestora, dar şi capacitatea titularului de a îngriji copii cu handicap, infectaţi cu HIV sau bolnavi de SIDA. Atenţie însă: „Comisia poate decide suspendarea sau retragerea atestatului de asistent maternal profesionist dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acestuia sau dacă asistentul maternal nu-şi respectă obligaţiile”, a adăugat şi inspectorul Rodica Elena Neague.

Contract de muncă pe perioadă determinată
Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract individual de muncă, încheiat cu un serviciu public specializat pentru protecţia copilului sau cu un organism privat autorizat, care are obligaţia supravegherii şi sprijinirii activităţii desfăşurate de asistenţii maternali. În general, contractul individual de muncă se încheie pe perioada de valabilitate a atestatului. Beneficiarul are însă şi unele obligaţii, pe lângă asigurarea unui trai decent şi educarea copilului, şi anume: să păstreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primeşte cu privire la copii, să informeze de îndată serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau organismul privat autorizat care îi supraveghează activitatea cu privire la orice schimbare survenită în situaţia sa personală, familială sau socială care ar putea să-i influenţeze activitatea profesională şi să participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajatori. „În momentul de faţă, DGASPC sector 6 are angajaţi un număr de 81 de asistenţi maternali profesionişti, ce au în plasament un număr de 95 de copii”, au mai spus reprezentanţii direcţiei.

Actele necesare

Iată documentele de care aveţi nevoie dacă intenţionaţi să deveniţi asistenţi maternali: o cerere care va cuprinde curriculum vitae, precum şi motivele pentru care doriţi să deveniţi asistenţi maternali profesionişti, copii legalizate de pe actele de stare civilă şi de pe actele de studii, o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuiţi, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi gradul de rudenie. Apoi, mai aveţi nevoie de: certificate medicale din care să reiasă evaluarea completă a stării de sănătate, certificate de cazier judiciar pentru toţi membrii familiei, un document care să ateste dreptul de folosinţă asupra locuinţei, respectiv copie legalizată de pe titlul de proprietate sau de pe contractul de închiriere şi declaraţie pe propria răspundere cu privire la faptul că nu vă aflaţi în una dintre situaţiile care nu vă permit să fiţi asistenţi maternali.

„Salariul unui asistent maternal profesionist este echivalentul salariului unui lucrător social cu studii medii, aproximativ 834 de lei, la care se adaugă anumite sporuri, şi anume: 15% spor de încordare psihică, 15% spor pentru al doilea copil luat în plasament, când este cazul, şi spor de 25% pentru copilul încadrat într-un grad de handicap, după caz“, potrivit reprezentanţilor DGASPC sector 6 Bucureşti